Kraków, 7.11.2023 r.

Zgodnie z Art. 32 c pkt 2 Ustawy Praw Atomowe (Dz.U. 2021 poz. 1941 z późn.
zm.) informuję, że:

W związku z działalnością związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące
wykonywaną w 2023 roku przez Klinika „ARKA” Sp. z o.o., na podstawie odczytów
dawkomierzy stwierdzono, iż pracownicy oraz ogół ludności nie otrzymali dawek
przekraczających dawki graniczne oraz przewidzianych ograniczników dawek.

Działalność wykonywana jest zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami.
Stwierdza się, że działalność w 2023 roku nie miała negatywnego wpływu na
zdrowie ludzi i środowisko oraz nie powodowała uwolnień substancji
promieniotwórczych do środowiska.

Kierownik Jednostki Organizacyjnej