Kraków, 1 listopada 2021r.

Zgodnie z Art. 32 c pkt 2 Ustawy Praw Atomowe (Dz.U. 2021 poz. 1941 z późn.
zm.) informuję, że:

W związku z działalnością związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące
wykonywaną w 2020 roku przez Klinika Weterynaryjna „ARKA” Piotr Derkowski
Jerzy Gawor, na podstawie odczytów dawkomierzy stwierdzono, iż pracownicy oraz
ogół ludności nie otrzymali dawek przekraczających dawki graniczne oraz
przewidzianych ograniczników dawek.
Działalność wykonywana jest zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami.
Stwierdza się, że działalność w 2020 roku nie miała negatywnego wpływu na
zdrowie ludzi i środowisko oraz nie powodowała uwolnień substancji
promieniotwórczych do środowiska.

Kierownik Jednostki Organizacyjnej